POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Pismo KOWR dot. nadwyżek produktów
Pismo do Komisarza ds. Rolnictwa J.Wojciechowskiego
Informacja z Brukseli
Pismo MRiRW w spr. ochrony zwierząt
Informacje z COPA-COGECA

Pismo COPA COGECA do DG Sabine Weyland w sprawie przeglądu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą

Pismo z Copa-Cogeca – handel z Ukrainą- kliknij

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 577). Jest ono dostępne pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf

Zwracam Państwa uwagę na fakt, że par. 9 ust. 7 w pkt 3 lit. b otrzymał brzmienie:

„zakłady pracy są obowiązane zapewnić (…) b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze
względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środkiochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19„.

Z poważaniem

Karolina Florek

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Główny Inspektorat Weterynarii

Wytyczne dot. przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19
Pismo MRiRW
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa