POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
XVII Kongres Eksporterów

PZZHiPD został zaproszony do uczestnictwa w XVII Kongresie Eksporterów Polskich , który obradował 5 grudnia 2019 r. na terenie gościnnego Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Wiodącym tematem Kongresu był ,, Potencjał eksportowy polskiej gospodarki – szanse i możliwości rozwoju’’.  W trakcie wręczone były Nagrody Ministra Rozwoju, Nagrody dla Laureatów Konkursu ,, Wybitny Eksporter Roku 2019’’ w branży rolno- spożywczej ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego , wręczono także Medale Honorowe ,, Zasłużony dla Eksportu’’.

Z branży drobiarskiej uhonorowana została,, Ubojnia Drobiu Piórkowscy’’ prowadzona przez Pana Prezesa Jerzego Piórkowskiego.

W trakcie obrad przeprowadzono panele dyskusyjne wybitnych ekspertów na tematy:

-  ,, Dyplomacja ekonomiczna na rzecz wspierania eksporterów za granicą’’

-  ,, Potencjał i perspektywy konkurencyjności polskiego eksportu’’.

Działania p/n.  ,, Dyplomacja ekonomiczna ‘’ jest w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które podejmuje różnorakie działania poprzez 93 ambasady, 8 stałych przedstawicielstw przy instytucjach międzynarodowych, 40 Konsulatów oraz 230 Konsulatów Honorowych na świecie. Trochę statystyki : w 2018 roku wartość wyeksportowanych polskich produktów rolno – spożywczych to około 30 mld euro, co stanowi ok. 14% całego polskiego eksportu. W 2019 roku będzie nadwyżka  w handlu artykułami rolno-spożywczymi, która przekroczy 11 mld euro. Nasza żywność ma wysoką jakość i umiarkowaną cenę. Intensywne działania promocyjne polskiej żywności prowadzone obecnie są na 14 priorytetowych rynkach, między innymi poprzez zwiększoną aktywność radców handlowych polskich ambasad.

Z dyskusji:

  1. ,, Aby eksport był skuteczny konieczne jest współdziałanie różnych, zainteresowanych środowisk. Bywa, że wiele działań promocji zagranicą , a co należy podkreślić – znakomitych polskich towarów, jest nieskuteczna z powodu zamkniętych rynków wielu państw i należy najpierw pokonać trudne bariery, szczególnie na rynkach azjatyckich.
  2. Polskie towary eksportowe lokowane są głównie w UE, co stanowi 80% całości eksportu, a licząc cały kontynent europejski to 88%. Pozostałe 12% lokowane jest na rynkach poza europejskich i jest to bardzo mało. Patrząc z perspektywy tego, że 88% polskiego eksportu znajduje nabywców w europejskich, wysoko uprzemysłowionych krajach – to świadczy, że nasze towary są wysokiej jakości i nie mamy z tym zagadnieniem problemów.
  3. Nowe szlaki eksportowe toruje najpierw polska żywność, artykuły rolno -spożywcze np. jabłka w Singapurze, które niestety muszą konkurować z czterdziestoma innymi dostawcami, co prowadzi do bardzo niskich i często nieopłacalnych marż. Na takich bogatych rynkach  dopiero póżniej znajdują miejsce polskie towary wysoko przetworzone np. polskie katamarany po  5 mln dolarów za sztukę.

- Produkty wysoko przetworzone są przyszłością eksportu, bowiem są wysoko marżowe, opłacalne.

  1. Co robić aby na rynkach zewnętrznych , poza europejskich było więcej naszego eksportu?

- przy okazji państwowych wizyt Prezydenta, Premiera , Min. Spraw Zagranicznych organizować misje handlowe

- zintensyfikować działania promocyjne radców handlowych ambasad

- koniecznie tworzyć  IZBY BILATERALNE

- tworzyć nowe placówki dyplomatyczne, jak obecnie w Filipinach, kraju o 250 milionowej ludności, w którym to państwie już obecnie czynione są zabiegi o dopuszczenie do tego rynku polskiego drobiu

- działania na rzecz handlu z krajami Afryki Północnej, które uznaje się  jako bardzo przyszłościowe.

PZZHiPD  składa najlepsze gratulacje za docenienie ciężkiej pracy na rzecz eksportu Panu Jerzemu Piórkowskiemu, Prezesowi ,, Ubojni Drobiu Piórkowscy’’ i życzy dalszego rozwoju firmy i eksportu produktów z mięsa drobiowego.

Opracowali goście wydarzenia

Andrzej Danielak i Anna Zubków

davdav davdavdav

Szkolenia hodowców i producentów drobiu

W dniach 03-04 grudnia br. w miejscowości Cierszewo koło Płocka w Ośrodku Rekreacyjno – Konferencyjnym odbyło się ,, Szkolenie hodowców i producentów drobiu”. W szkoleniu wzięli udział drobiarze z województwa mazowieckiego oraz łódzkiego, które zostało sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, wymiany informacji i doświadczeń z kolegami z branży oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze. davdavdavdavdavdav

Wybory Cogeca oraz prace PZZHiPD w Copa i KE
Szanowni Państwo,
 miło nam poinformować, że p. Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, która reprezentuje Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych w pracach Cogeca (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej w UE) została wybrana na Wiceprzewodniczącą tej organizacji.
 Przypominamy również, że we wrześniu br. kadencja Przewodniczącego Mariana Sikory jako Wiceprzewodniczącego Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych w UE) została wydłużona o rok.
Aktualnie więc przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych pełnią funkcje wiceprzewodniczących, w największych europejskich organizacjach reprezentujących interesy rolników na forum UE.
Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu jest członkiem FBZPR i ma swoje przedstawicielstwo w Copa-Cogeca w grupie ,, Jaja i drób” w osobie Anny Zubków, która jest wiceprzewodniczącą grupy.
W dniu 25.11.2019r odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,, Jaja i drób”, a w dniu 26.11.2019r  posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób” w Komisji Europejskiej.
Omawiano wiele tematów ale najważniejsze dotyczyły Umowy Mercosur , Brexitu, Ukrainy – konkretnie niebezpieczeństw związanych z importem taniego mięsa wyprodukowanego na innych zasadach niż obowiązują w UE.
Przedstawiciele KE odpowiadali, iż w ramach WTO zmuszeni jesteśmy do liberalizacji dot. przepisów handlowych, a kontyngenty zabezpieczają nas przed zalewem taniego mięsa.
,, Jeżeli chcemy eksportować to musimy również importować, a bilans handlowy dla UE jest dodatni ” – tak odpowiedział przedstawiciel KE.
Również bardzo istotnym problemem omawianym podczas posiedzeń była sprawa działań i  nacisków organizacji poza rządowych (obrońców zwierząt) , którzy domagają się zakazu chowu klatkowego oraz wyższych norm dot. dobrostanu zwierząt.
Produkcja w UE jest na najwyższym światowym poziomie ale przez to, jest też najdroższa i niekonkurencyjna.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania ,, Kura w żołnierskim kociołku”

Unieważniono ,, Zaproszenie do składania ofert”.

UNIEWAŻNIENIE- kliknij

Informacja z prac PZZHiPD

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu prowadzi różne , aktywne działania służące naszej branży. Poważnym działaniem jest uczestniczenie naszych przedstawicieli w różnych wydarzeniach    i tak po raz kolejny braliśmy udział w dyskusji i wyrażaniu obaw w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W pażdzierniku odbyło się  spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie , a tematem były problemy związane z transportem towarów w obie strony.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb celnych  z Francji, Belgii oraz przedstawicielka ministerstwa Holandii. Uczestnik spotkania prezes PZZHiPD  Andrzej Danielak zadał pytanie związane z przewidywanymi gigantycznymi zatorami transportowymi , przewidywanymi nawet na dwie , trzy doby.

Pytanie brzmiało ,, czy służby graniczne, portowe w tych w/w państwach przewidują tzw. ,, zieloną drogę” dla transportów produktów żywnościowych, o krótkim okresie trwałości np. jakim jest świeże mięso drobiowe. Czy będzie możliwe odprawianie tych transportów bez kolejki, gdyż w przeciwnym razie mięso straci termin przydatności? ”

Najbardziej konkretną odpowiedż udzieliła przedstawicielka Holandii, która kategorycznie wykluczyła taką możliwość. Wobec powyższego nasze polskie zakłady muszą przygotować się na taką ewentualność, by nie ponieść strat.

Dyskusja  w sprawach transportowych była bardzo szeroka i jestem przekonany, że w części przyczyniła się do kolejnego odroczenia terminu Brexitu, aby lepiej przygotować wszystkie aspekty tego procesu bez niewyobrażalnych strat.

Opracował Andrzej Danielak

DOŻYNKI PREZYDENCKIE 2019
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa