POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Projekt ustawy o uciążliwości zapachowej – pismo PZZHiPD
Kampania promocyjna ,, Kurczak na deptaku w Cichocinku”
Kampania promocyjna ,, Indyk smakuje”
Prace PZZHiPD sprawie środków wsparcia – grypa ptaków 2016/2017

Informacja o projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu stara się oddziaływać na zmianę niekorzystnych sytuacji w drobiarstwie poprzez merytoryczną pracę, zarówno w Copa-Cogeca  jak   i w kraju.  Uczestniczymy  w  różnych wydarzeniach  oraz włączamy się czynnie w obronie branży i tak :

3 grudnia 2016 roku w Polsce pojawiło się pierwsze ognisko grypy ptaków w stadach indyków w woj. lubuskim. Wirus  rozprzestrzenił  się na szereg regionów w Polsce, zanotowano 65 ognisk w stadach drobiu. Zlikwidowano z konieczności znacznie ponad  milion sztuk drobiu, a hodowcy ponieśli ciężkie straty. Jedne straty zostały zrekompensowane, a inne niestety nie.

Po  wygaśnięciu ognisk   w marcu  2017r , PZZHiPD już w kwietniu wystąpił do ówczesnego Min. Rolnictwa  Pana Krzysztofa Jurgiela   ( i powtórnie w  2018r do Min. Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego ) z  wnioskami o zajęcie się poważnym problemem dla hodowców i producentów drobiu , którzy zostali poszkodowani w wyniku różnych  ograniczeń administracyjnych podczas procesu zwalczania grypy ptaków tj.  wyłączenia obrotu drobiem i jajami ze stref ,  wyłączenia z obrotu  międzynarodowego np. jaj wylęgowych,  niemożności sprzedaży drobiu czy jaj , drastycznego  spadku cen , zakazu zasiedlania kurników nowymi stadami , itp.  We współpracy z poszkodowanymi , zarówno w kontaktach w terenie jak i korespondencyjnie zebraliśmy dokumentację odzwierciedlającą  straty ,wyliczone przez poszczególnych hodowców.  Te materiały zostały przekazane w porozumieniu z MRiRW do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, który wstępnie wyliczył  straty w skali kraju  na sto kilkadziesiąt milionów złotych. Według posiadanych przez nas informacji  MRiRW zwróciło się z tym problemem do Komisji Europejskiej, z którą  korespondowano wielokrotnie przez bardzo długi czas. Komisja Europejska ostatecznie zgodziła się na pokrycie strat jedynie za ponadnormatywne przestoje w produkcji , wynikające z decyzji administracyjnych Wojewodów lub Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

W wyniku długotrwałej pracy pracowników MRiRW , Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  ,  GIW-u  oraz innych  ( za co serdecznie dziękujemy ) powstał projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego. Maksymalna łączna kwota przewidziana do wykorzystania przez poszkodowanych hodowców w Polsce to 12,07 mln zł.  Wobec powyższego otwiera się droga do częściowego pokrycia poniesionych strat przez hodowców i producentów drobiu.

PZZHiPD wykonał to co było trzeba i to co mógł.

Opracował Andrzej Danielak

ROZP Komisji (WE) 2018)1507 -kliknij

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321305 – kliknij

dokument384727 – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – kliknij

 

Informacje z prac PZZHiPD

a)  Prezes PZZHiPD będąc członkiem Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych uczestniczył w posiedzeniu sprawozdawczym Rady, na którym przyjęto bilans za 2018 r,

Federacji udało się zakończyć rok poprzedni z dodatnim saldem. Na tym posiedzeniu przyjęto nową organizację zrzeszającą producentów wiśni i owoców miękkich co uczyniło, że nasza Federacja liczy już 30 organizacji branżowych.

Prezes FBZPR Pan Marian Sikora z dumą ogłosił , że zostaliśmy przyjęci do Światowej Organizacji Rolników.

Po zakończeniu obrad posiedzenie zaszczycił  swoją obecnością Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Romańczuk , który przyjął postulaty zgłoszone przez uczestników Rady FBZPR.

Prezes PZZHiPD zgłosił prośbę , aby użyto wszelkich możliwych państwowych środków kontrolnych dla wjeżdżającego do Polski mięsa drobiowego z Ukrainy, uzasadniając to tym, że strona ukraińska drastycznie nadużywa unijnego prawa wwozowego z zerową stawką celną co powoduje zaburzenia na rynku nadmierną podażą i w konsekwencji drastyczne obniżenie cen na żywiec drobiowy. Należy używać wszelkich możliwych środków by uniemożliwić nieuczciwą konkurencję, tym bardziej, że nie obowiązują tam w praktyce unijne prawa i zasady wytwarzania żywności.

Opracował Andrzej Danielak

b) Udział Prezesa Andrzeja Danielaka w dniu 02.04.2019r w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pierwszego czytania i debaty nad rządowym projektem  ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego.

c) Prosimy o zapoznanie się z projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa , którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Scan0271- kliknij

Czytajmy i działajmy – wspólnie !!!

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-ke-porozumiala-sie-z-ukraina-ws-kurczakow-moze-to-uderzyc-w-,nId,2890288- Kliknij

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/drob/15297-bruksela-nagrodzila-ukraine-za-kombinacje-a-la-filet-z-koscia – kliknij

W wyniku między innymi naszych działań luka celna została zamknięta. Przypominamy informację o pracach w Copa-Cogeca w grupie ,, Jaja i drób” oraz  Komisji Europejskiej w grupie ds. produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób”.  Czytaj wcześniejsze aktualności – grudzień 2018r.

Przypominamy i cytujemy odpowiedż jaką w dniu 14.12.2018r  udzielił  przedstawiciel KE podczas posiedzenia w/w grupy ,odnośnie importu fileta z kością z Ukrainy:

,, Nie można oskarżyć poprzednich kolegów, którzy odeszli ”-  odpowiedzialnych za stawki celne.

Obecnie chcą  zamknąć tę lukę celną i chcą zrobić to jak najprędzej. Jeżeli to zrobią to trzeba dać coś w zamian. Mandat negocjacyjny przyjęto i do końca roku ma być sprawa zakończona. W okresie referencyjnym linia będzie zamknięta (dotyczy O stawki celnej ,, pozostałe’’) , a każda partia mięsa poza kontyngentem będzie oclona (100 euro). ”

Aktywne działania PZZHiPD w COPA -COGECA i Komisji Europejskiej wraz z innymi europejskimi organizacjami drobiarskimi w połączeniu z nagłaśnianiem medialnym protestów producentów drobiu , a także merytorycznym zajęciem się przez poważne media  w/w  problemem omijania unijnego prawa ( należy to nazwać kpiną z prawa -A.D. !!!) przez ukraińskich producentów mięsa drobiowego, dają – mam nadzieję – na stabilne, długotrwałe efekty. Nie może być tak, że Unia Europejska daje możliwość , będącej w kryzysie Ukrainie pewnego rodzaju pomoc , a ta za nic ma dobre praktyki współpracy gospodarczej , stosuje omijanie prawa , tym samym powodując niszczenie unijnych producentów drobiu . Zgłaszamy zdecydowany sprzeciw takim korupcyjnym praktykom !

Polski Związek zrobił to co mógł i co było trzeba .

W czasie rozmów z min. rolnictwa Panem Krzysztofem Ardanowskim w dniu 19 grudnia 2018 roku dowiedzieliśmy się , że tylko w jednym dniu grudnia w Warszawie zarejestrowało się 17 firm , bodajże holenderskich nakierowanych na pośrednictwo w handlu ukraińskim mięsem drobiowym. W innej pozyskanej informacji dowiedzieliśmy się , że to przede wszystkim polskie firmy przetwórcze są odbiorcami tego mięsa drobiowego z Ukrainy. Czy tak powinno być , by znając status  prawny , wątpliwy status prawny problematycznego mięsa -  nasze polskie firmy go kupowały , przetwarzały i nadawały jemu legalność pochodzenia . A gdzie jest etyka gospodarcza , gdzie jest lojalność wobec polskich dostawców żywego drobiu ?! Czy ci decydenci nie zdawali sobie sprawy z destrukcyjnych skutków takich decyzji na ceny żywca ? Czyżby zapomnieli , że ich działalność  gospodarcza odbywa się w Polsce , że to polski budżet wsparł  ich firmy, by one osiągnęły taki stan technologiczny, który umożliwia konkurencyjność na szerokim unijnym i światowym rynku ! Wątpliwej jakości umowy na dostawy żywego drobiu – niby kontraktacyjne – mają również luki prawne , umożliwiające przerzucenie skutków ekonomicznych przetwarzania  obcego mięsa ,  pozyskiwanego  według innych reguł niż unijne prawo nakazuje . I co – nikogo to nie bulwersuje ?

Teraz , czas na działania !

Komisja Europejska w tym momencie musi przygotować formalną propozycję treści porozumienia z Ukrainą w sprawie zasad handlu mięsem drobiowym.  Póżniej treśc tę może zmodyfikować  lub zatwierdzić  Parlament Europejski ,a także Rada Unii Europejskiej.

Ponownie proponujemy czynny udział producentów drobiu w merytorycznych działaniach w obronie żywotnych interesów polskiej produkcji drobiarskiej .

Polska ma w Parlamencie Europejskim  51 euro – parlamentarzystów , którzy powinni być bezpośrednio poinformowani o naszym drobiarskim problemie , rzutującym na naszą przyszłość .  Polska produkcja drobiu jest bardzo ważną gałęzią gospodarki rolnej , która przynosi naszemu krajowi poważne dochody z eksportu. Skala produkcji drobiarskiej jest tak duża , że znaczna jej część musi być lokowana na rynkach zewnętrznych. Unijna produkcja drobiu cechuje się dbałością o najwyższą jakość i bezpieczeństwo . Dostęp produktów drobiarskich z zewnątrz do unijnego rynku musi być objęty takimi samymi restrykcyjnymi zasadami produkcji ,jakie obowiązują w UE. Różnice pomiędzy systemami bezpieczeństwa produkcji żywności muszą stanowić barierę nie do przebycia w trosce o zdrowie obywateli UE. Żywność wchodząca do UE musi być poddawana bardziej restrykcyjnym kontrolom i dokładnie oznakowana. Dotychczasowe postępowanie ukraińskich dostawców wyklucza stosowanie wobec niej ,, KLAUZULI WZAJEMNEGO ZAUFANIA” !

Proponujemy by w tym samym dniu we wszystkich biurach poselskich naszych 51 polskich euro – parlamentarzystów  hodowcy z konkretnych regionów zapisali się na wizytę celem werbalnego przedstawienia zagrożeń dla polskiego drobiarstwa , złożyli  stosowne dokumenty i wyjaśnili jak wiele zależy od głosowania każdego polskiego posła dla przyszłości naszej branży , a przede wszystkim o tym by konkurencja była transparentna i uczciwa.

Andrzej Danielak

Prezes PZZHiPD

Prosimy o kontakt osób ,  chcących zadbać o swoją i naszą drobiarską przyszłość:

e’mail:   pzzhipd@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie kryzysem – KE

Komisja Europejska: Zarządzanie kryzysem w obszarze bezpieczeństwa żywności / pasz po wybuchu afery fipronilowej

 Wkrótce zostaną wdrożone plany poprawiające zarządzanie kryzysem dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz. Działanie to wywołał zeszłoroczny kryzys fipronilowy w holenderskim sektorze jaj.

W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała w Brukseli unijnych ministrów rolnictwa o różnych działaniach podjętych na poziomie Unii Europejskiej po aferze fipronilowej.

Komisja przedstawiła też swój projekt decyzji wykonawczej aktualizującej ogólny plan zarządzania kryzysem w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

Plan ma na celu wzmocnienie współpracy i komunikacji między Unią Europejską i państwami członkowskimi oraz zapewnienie zharmonizowanego postępowania podczas zdarzeń lub kryzysów dotyczących żywności.

Powiedziano, że plan powinien zostać zatwierdzony w najbliższych tygodniach po odbyciu dyskusji zainteresowanych podmiotów.

Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności poinformował ministrów rolnictwa, że ​​od wrześniowej konferencji ministerialnej podjęto szereg działań.

„Zgodnie z wnioskami konferencji ministerialnej, Komisja Europejska tworzy System Szybkiego Ostrzegania o Żywności i Paszy a także System Zarządzania i Współpracy,.

„Utworzono już dla obu systemów indywidualny punkt kontaktowy w państwach członkowskich. Wkrótce odpowiednia ustawa wykonawcza obejmie integrację dwóch systemów informatycznych; pierwsza wersja tego systemu została niedawno zaprezentowana państwom członkowskim i uzyskała pozytywne oceny „.

Pan Andriukaitis dodał, że dyskutowane jest także nowe rozporządzenie dotyczące monitorowania substancji, które prawdopodobnie zostanie przyjęte w 2020 r.

„Spowoduje to, że państwa członkowskie uzyskają większą elastyczność w możliwości wczesnego wykrywania nielegalnych substancji i niedopuszczalnych pozostałości, a w razie potrzeby, także dostosowania własnych programów kontroli. Rozporządzenie to także zagwarantuje, że takie naruszenia będą rozwiązywane według jednolitej, spójnej procedury”.

Także misje informacyjne i szkolenia organów państw członkowskich, odgrywają istotną rolę dla zapewnienia rozwiązywania wszelkich naruszeń według spójnych procedur.

„To pomoże w poprawie gotowości i zarządzaniu, a także wzmocnieniu zdolności wykrywania i zgłaszania epidemii wywoływanych żywnością lub skażeniami.

Dodał on, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane wyniki misji dotyczących sytuacji po skandalu Fipronil, przeprowadzonych w czterech państw członkowskich. Potwierdzają one, że działania uzgodnione podczas konferencji ministerialnej właściwie uwzględniają zidentyfikowane wyzwania.

Francja przedstawiła memorandum w tej sprawie proponującym nowe działania mające na celu „dalsze wzmocnienie wymiany handlowej między państwami członkowskimi UE, zdolności reagowania i identyfikowalności”. Francuzi zaproponowali stworzenie europejskiego systemu dochodzeniowo-kontrolnego, dla skuteczniejszego zwalczania oszustw  występujących w następstwie afery fipronilowej.

Tony McDougal, niezależny dziennikarz 21-12-2018, Poultry World

 Tłumaczenie PZZHiPD

 FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Zespoły – przewidziane przez MRiRW

zaproszenie do zespołów- ( stabilizacji rynków rolnych) -KLIKNIJ

——————————————————————————————————————————
 Korespondencja e’mailowa pomiędzy PZZHiPD , a MRiRW na zaistniałą sytuację:
 27 lut 2019 11:55
Od:  Ja (pzzhipd@wp.pl)
Do:    Izabela.Wroblewska Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl
Temat:
Odp: Zaproszenie do zespołów Porozumienia Rolniczego
Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie do współpracy w Zespołach.
Ze zdumieniem stwierdzam na podstawie wykazu, że nie ma zaplanowanego zespołu d/s stabilizacji rynku drobiarskiego.
Rynek ten , szczególnie produkcja żywca drobiowego wymaga zdecydowanych działań stabilizujących.
Nasza organizacja od wielu lat stara się o taką stabilizację, albowiem jej brak i ciągłe wahania cen na żywiec drobiowy pozbawia przewidywalnych dochodów rolników – producentów, a to prowadzi do utraty płynności. Mniejsze i średnie fermy mogą prowadzić pożądaną obecnie produkcję proekologiczną , która wymaga większych nakładów. Bez systemowych mechanizmów ochronnych, stabilizacyjnych nie ma perspektyw dla tej grupy producentów. Przy masowym napływie mięsa z przemysłu i jeszcze z zagranicy z nadzwyczajnymi preferencjami polska wytwórczość rolnicza rodzinnych gospodarstw drobiarskich skazywana jest na zagładę !!!
Proszę o wpisanie drobiarstwa jako jeden z zespołów roboczych.
Z poważaniem
                     Andrzej Danielak
                     Prezes PZZHiPD

Dnia 26 lutego 2019 12:57 Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl napisał(a):

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz załącznikiem do wypełnienia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrotne przesłanie wypełnionej tabeli.

zaproszenie do zespołów

 

Z poważaniem

 

Izabela Wróblewska

 

Specjalista

Wydział Dialogu Społecznego i Współpracy z Samorządem

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

Specialist

Unit for Social Dialogue and Cooperation with Self-government

Department of Social Matters and Agricultural Education

Ministry of Agriculture and Rural Development

00-930 Warsaw,  Wspólna Street No. 30, Poland

phone: +48 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

www.minrol.gov.pl


Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa