POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Informacja z COPA- COGECA

Projekt politycznej deklaracji promującej rolę rolników w zwalczaniu zmian klimatu, przygotowany przez  grupę roboczą ,,Środowisko” w Copa-Cogeca.

EN(19)140 PL(1)- kliknij

 

 

Informacja

Zgodnie z ustaleniami w czasie spotkania producentów drobiu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim  w dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie MRiRW, Polski  Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w dniu 14 stycznia br. wystosował pismo do Pana Ministra z prośbą o kolejne spotkanie.

Do pisma zostały załączone propozycje i postulaty nadesłane do nas przez trzy podmioty uczestniczące w spotkaniu , w tym dwa z nich są członkami PZZHiPD.

Nadmieniamy, że informowaliśmy  hodowców, producentów drobiu o możliwości nadsyłania własnych propozycji rozwiązań i oczekiwaliśmy na nie dość długo , bo do 14 stycznia br.

Każdy z Państwa miał możliwość złożenia swoich wniosków.

O wyznaczonym terminie kolejnego spotkania przez Pana Ministra, poinformujemy.

 

Komunikat

Przypominamy o ustaleniach zawartych w dniu 19 grudnia br. podczas spotkania producentów drobiu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim i oczekujemy petycji oraz propozycji do postulatów jakie przedstawimy Panu Ministrowi na następnym spotkaniu.

Propozycje prosimy kierować na adres :  pzzhipd@wp.pl

KOMUNIKAT 2
Jako przewodniczący ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy rodzinnych gospodarstw drobiarskich poświęciłem wiele lat pracy na to, by PZZHiPD miał swoje profesjonalne przedstawicielstwo w COPA COGECA i uznanego eksperta w Komisji Europejskiej. Tylko i wyłącznie w demokratycznych warunkach współdziałania przedstawicieli rolniczych organizacji z różnych państw Unii Europejskiej jest możliwe skuteczne oddziaływanie na decyzje Komisji Europejskiej dla poprawy warunków pracy europejskiej branży drobiarskiej, w tym naszych polskich hodowców i producentów drobiu.
Wymiana gospodarcza regulowana jest przez Światową Organizację Handlu. Unia Europejska również ma porozumienia z innymi grupami państw, czy z odrębnymi państwami.Przepływ towarów odbywa się w sposób ciągły i oddziałuje na zasadzie naczyń połączonych.
Każdy kraj ma prawo, a myślę obowiązek pilnować interesów wszystkich grup społecznych, ale aby było to skuteczne musi mieć profesjonalnych partnerów, współpracujących w sposób ciągły i merytoryczny w danej dziedzinie. Partnerów, którzy są w stanie przekazywać szczegółowe, branżowe wnioski, by dana branża sprostała międzynarodowej konkurencji gospodarczej.
Jednakże do optymalnego stanu współpracy potrzebne jest branżowe wsparcie tych, którym powinno zależeć na spokojnej, wydajnej i dochodowej pracy.

Zwracam się z prośbą do każdego hodowcy, by w spokoju zastanowił się, czy jego dotychczasowe decyzje gospodarcze i społeczno-zawodowe mogły mieć wpływ na zaistniałą sytuację – zarówno indywidualną jak i ogólnopolską.

Miejmy w sobie wszyscy wspólnie TROSKĘ O POLSKĘ.

Andrzej Danielak – prezes PZZHiPD

KOMUNIKAT

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją na rynku żywca drobiowego, na wniosek Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zgodził się w trybie nadzwyczajnym  na spotkanie z przedstawicielami producentów drobiu w dniu 19 grudnia (środa ) br. o godzinie 15:00  w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie ul. Wspólna 30.

Administracja MRiRW postawiła warunek , że ze względów proceduralnych  możliwe jest uczestnictwo maksymalnie 50 osób do bezpośrednich rozmów z Ministrem.

Osoby, które chcą uczestniczyć w merytorycznych rozmowach problemowych, proszone są o przesłanie na adres internetowy PZZHiPD tj. pzzhipd@wp.pl swoich danych osobowych potrzebnych do uzyskania przepustki do wejścia na teren Ministerstwa wraz z numerem telefonu w celach kontaktowych. Informacje dotyczące tych danych prosimy przesyłać do dnia 18 grudnia tj. jutro do godz. 20:00 , gdyż PZZHiPD ma obowiązek dostarczenia listy osobowej do Ministerstwa.

Nadmieniamy ,że Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak proponuje utworzenie ,,drobiarskiego okrągłego stołu’’ celem zaznajomienia Pana Ministra , ze złożoną problematyką branży drobiarskiej i wypracowanie wspólnie rozwiązań stabilizujących branżę.

Ponadto informujemy, że na bieżąco przedstawiane są problemy polskich hodowców i producentów drobiu przez przedstawicieli PZZHiPD zarówno w Copa-Cogeca , Komisji Europejskiej jaki i równocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenia w Brukseli – informacja dot. Ukrainy.

Informacja z posiedzenia grupy roboczej ,, Jaj i drób’’ w Copa- Cogeca  oraz grupy dialogu obywatelskiego  do spraw produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób’’ w Komisji Europejskiej – sprawa importu z Ukrainy.

W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,, jaja i drób’’ w Copa – Cogeca , w którym wzięłam udział jak przedstawicielka PZZHiPD. Podczas posiedzenia  dokonałam prezentacji dotyczącej importu mięsa z Ukrainy. Przedstawię pokrótce jej treść:

W ramach wsparcia i solidarności z Ukrainą Unia Europejska wprowadziła bezcłowe kontyngenty dla tego kraju. Jedyną firmą , która uzyskała zezwolenie na eksport drobiu z Ukrainy do UE został Myroniwskij Chliboprodukt (MHP), należący do multimilionera Jurija Kosiuka (doradcy i partnera biznesowego Petra Poroszenki). Ta firma to według informacji prasowych największy producent drobiu na Ukrainie ,należy do niej około 60 %  tamtejszego rynku. Rozwój tej firmy był możliwy dzięki kredytowi udzielonemu przez  Europejski Bank Inwestycyjny w wysokości około 500 mln euro. Firma ta posiada moce produkcyjne, które wynoszą 1/6 całkowitej produkcji polskiej. Aby móc eksportować na rynki UE firma kupuje zakłady drobiarskie np. w Słowacji czy Holandii.

- Próbowała też kupić upadający zakład we Francji ale z informacji pozyskanych od przedstawiciela Francji dowiedziałam się , że trzy firmy drobiarskie, w których mają udział francuscy producenci drobiu, stworzyły konsorcjum i wykupiły ten upadający zakład i w ten sposób zabezpieczyli swoje interesy. Producenci drobiu są uwzględnieni w łańcuchu podziału zysku. -

W czasie swojej prezentacji opowiedziałam jak wprowadzany jest filet z kością do zakładów na terenie UE, w tym do Polski, a następnie odcinana jest kość i sprzedawany już jako filet unijny. Dochodzi tu do manipulacji stawką celną nr  0207 13 70 -   ,, pozostałe’’ , na które  obowiązuje O (zerowa) stawka celna. Nadmieniłam , iż konsument UE nie ma świadomości pochodzenia tego mięsa i tym samym jest oszukiwany.

Informuję , że około miesiąca wcześniej (listopad br.) wystosowałam pismo do przewodniczącego grupy raboczej ,, Jaja i drób’’ oraz Sakretariatu Copa- Cogeca , w sprawie nieuczciwego naszym zdaniem  importu mięsa drobiu z Ukrainy. Dokumenty te zostały przekazane do Komisji Europejskiej i na wczorajszym tj.14 grudnia posiedzeniu grupy dialogu społecznego ds. produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób ‘’w Komisji Europejskiej temat ten został ujęty w porządku obrad, a ja ponownie przedstawiłam problem, na co przedstawiciele KE udzielili odpowiedzi.

Ogólnie odpowiedź dot. importu fileta z Ukrainy  brzmiała tak -cytuję :

,, Nie można oskarżyć poprzednich kolegów, którzy odeszli ”-  odpowiedzialnych za stawki celne.

Obecnie chcą  zamknąć tę lukę celną i chcą zrobić to jak najprędzej. Jeżeli to zrobią to trzeba dać coś w zamian. Mandat negocjacyjny przyjęto i do końca roku ma być sprawa zakończona. W okresie referencyjnym linia będzie zamknięta (dotyczy O stawki celnej ,, pozostałe’’) , a każda partia mięsa poza kontyngentem będzie oclona (100 euro).

Związane są z tym inne interesy , aspekty geopolityczne oraz obecnie otwarcie na zboża.

Nadmieniam , że Ukraina kupuje z UE duże ilości mięsa taniego  tzw . MDOM-u i jak twierdzą przedstawiciele  KE jest to też argument Ukrainy za jej dopuszczeniem do handlu z UE.

Wspólnie z przedstawicielami innych krajów wnioskowaliśmy do KE o konieczność wprowadzenia ustaw nakazujących znakowanie produktu przetworzonego. Coraz większa część Europejczyków korzysta z żywienia w restauracjach , barach i różnego rodzaju placówkach żywienia i nie ma tam możliwości sprawdzenia skąd pochodzi produkt użyty do przygotowania żywności.

Problemów omawianych podczas posiedzeń jest wiele ale  przedstawiam najistotniejszą obecnie ich cześć spośród wielu ważnych tematów.

Opracowała Anna Zubków

Informacja z Parlamentu Europejskiego dot. Ukrainy

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630326/EPRS_ATA(2018)630326_PL.pdf – kliknij

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU

,, WPADŁ NA DZIEŃ DO TOMASZOWA

na

KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ .. MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM ”

- czytaj zakładka PROMOCJA DROBIU

DSC00764

DSC00720DSC00673DSC00737DSC00770

 

 

 

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zaprasza na kampanię promocyjną pod nazwą ,, MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM ” , która odbędzie się w dniu 08 grudnia bieżącego roku w Tomaszowie Mazowieckim. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego , a Patronat Honorowy nad imprezą obejmuje Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki Pan Marcin Witko.

davdav

 

Uczestnictwo PZZHiPD w Kampanii Promocyjnej,, POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE ”

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji zrealizowała na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”   w terminie 11-14 listopada 2018 roku w Osace projekt pt. „POLSKA NIEPODLEGŁA SMAKUJE” podczas Rejsu Niepodległości w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie.

W ramach projektu odbyło się Przyjęcia Narodowe promujące polską żywność wysokiej jakości pod nazwą Polska Niepodległa Smakuje na pokładzie polskiego żaglowca „Dar Młodzieży”   w dniu 12 listopada w Porcie Osaka. Na przyjęciu obecna była Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczuk Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodnicząca Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa oraz przedstawiciele miasta Osaki w tym Vice Burmistrz Miasta Osaka Pan Seigo TANAKA.  Przyjęcie otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej        w Japonii Pan Jacek Izydorczyk. Goście mieli okazję spróbować dań charakterystycznych    dla kuchni polskiej, które nawiązywały do polskiej tradycji i historii     z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Menu przygotowali szefowie kuchni z Polski Marcin Suchenek oraz Jakub Rudziks.

W ramach pobytu grupy ekspertów w Osace, reprezentujących poszczególne sektory spożywcze finansowane przez odpowiednie Fundusze Promocji, dodatkowo zorgnizowano i przeprowadzono szereg spotkań biznesowych, w tym wizyty w sieciach handlowych          z kierownictwem marketów Yamaya, Domu Towarowego Takashimaya oraz Meidi-Ya. Zorganizowane było również spotkanie z jednym z największych importerów produktów spożywczych w Japonii firmą Royal Co. Ltd. w Kioto. Firma Royal Co. należy do największej w Japonii grupy importującej towary spożywcze       z zagranicy, stąd przedstawiciele firmy zadeklarowali przekazanie kontaktów polskich przedsiębiorców właściwym firmom z grupy, odpowiadającym za poszczególne grupy produktowe.

Uczestnikami programu podczas pobytu w Osace byli eksperci reprezentujący branże spożywcze: mleczną – Pan Andrzej Kuczyński (Federacja Gospodarki Żywnościowej RP), owoce warzywa Pani Monika Zawadzka (Fresh Mazovia, Jabłko Grójeckie), wołowina – Pan Łukasz Wielgat (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ), drób – Pan Krzysztof Pustelnik (Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu ), wieprzowina – Pan Ireneusz Drzewiecki (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”).

Krzysztof Pustelnik – Członek ZG PZZHiPD.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa