POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Badania preferencji konsumentów mięsa drobiowego cd.

ZARYS RAPORTU KOŃCOWEGO.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1 000 osób z terenu całej Polski w różnej grupie wiekowej oraz o różnym poziomie wykształcenia i zróżnicowanych preferencjach żywieniowych.

KONTEKST BADANIA:

1 Nowe wyzwania wobec biznesu

2.Specyfikacja rynku żywności

3. Zmieniające się społeczeństwo

4. Zautomatyzowana analiza danych

STRATEGICZNY CEL BADANIA:

- przedstawienie interesariuszom rzetelnej informacji na podstawie której będą mogli podjąć optymalne decyzje biznesowe

BADANIE POZWOLI:

-zminimalizować ryzyko błędów w planowaniu strategii marketingowej

-zmaksymalizować efektywność działań promocyjnych poprzez trafne profilowanie i dobór narzędzi rzeczywistego wpływania na preferencje konsumentów

CELE OPERACYJNE:

-zbadanie preferencji obecnych i potencjalnych klientów

-identyfikacja zależności między zatomizowanymi obserwacjami , a rzeczywistymi zachowaniami rynkowymi

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

-opracowanie metodologii

- badanie ankietowe

-przygotowanie danych

-modelowanie danych

-analiza wyników

-wnioski

Ocena preferencji konsumentów została oparta na badaniach ankietowych przeprowadzonych metodą CAWI wśród 1180 konsumentów z terenu całej Polski.

Do analizy zebranych danych zastosowano analizę czynnikową, która pozwoliła wyodrębnić niewidoczne ,,gołym okiem’’ zespoły czynników wpływające na częstotliwość spożycia mięsa drobiowego.

WSTĘPNE WYNIKI ANALIZY:

Ze wszystkich ankiet wyselekcjonowano ankiety dla osób deklarujących jedzenie produktów mięsnych w tym drobiowych.

Następnie podzielono zbiór na dwie grupy;

osoby często spożywające mięso czyli częściej niż raz w tygodniu i osoby rzadziej spożywające mięso drobiowe czyli raz w tygodniu lub rzadziej.

USTALONO:

Spośród mięs : dziczyzna, baranina, ryby, wołowe, wieprzowe, drobiowe;

mięso drobiowe jest pierwszym wyborem spośród mięs dla ponad 2/3 respondentów spożywających mięso częściej niż raz w miesiącu,

a 66% respondentów, którzy jedzą mięso codziennie , najczęściej wybiera drób.

SIŁA ODZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW NA WYBÓR MIĘSA DROBIOWEGO

Cechy mięsa drobiowego które najsilniej oddziałują na wybory konsumentów:

-smaczne

-dostępne

-łatwe w przyrządzaniu

Natomiast przyzwyczajenia-tradycja i cena są dla klientów coraz bardziej obojętne.

KORELACJA

Wrażliwość na czynniki prozdrowotne oraz na dobrostan zwierząt znacznie zwiększa siłę oddziaływania literatury i fachowców na wybory żywieniowe.

Jedynie dla 1 na 4 badanych przekonania odnośnie:

- uczuć zwierząt

-tradycji

-szkodliwości dla środowiska naturalnego

-negatywnym wpływie na zdrowie,

są istotną determinantą decyzji zakupowej.

SIŁA WPŁYWU CZYNNIKÓW ZMIANY NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

Zdrowie i jakość produktów – zmiana w tych obszarach silnie determinuje zmiany nawyków żywieniowych.

Cena i warunki hodowli – zmiany w obszarze cen i technologii produkcji są dla klientów coraz bardziej obojętne.

PODSUMOWANIE

Zastosowana metodologia oraz zaobserwowane zjawiska pozwalają w sposób istotny statystycznie opisać przyczyny zmienności zachowań konsumentów.

Pozwoli to na wyodrębnienie obszarów docelowej aktywności marketingowej.

Opracowała Anna Zubków na podstawie zebranych materiałów i opracowań.

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa