POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Zarządzanie kryzysem – KE

Komisja Europejska: Zarządzanie kryzysem w obszarze bezpieczeństwa żywności / pasz po wybuchu afery fipronilowej

 Wkrótce zostaną wdrożone plany poprawiające zarządzanie kryzysem dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz. Działanie to wywołał zeszłoroczny kryzys fipronilowy w holenderskim sektorze jaj.

W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała w Brukseli unijnych ministrów rolnictwa o różnych działaniach podjętych na poziomie Unii Europejskiej po aferze fipronilowej.

Komisja przedstawiła też swój projekt decyzji wykonawczej aktualizującej ogólny plan zarządzania kryzysem w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

Plan ma na celu wzmocnienie współpracy i komunikacji między Unią Europejską i państwami członkowskimi oraz zapewnienie zharmonizowanego postępowania podczas zdarzeń lub kryzysów dotyczących żywności.

Powiedziano, że plan powinien zostać zatwierdzony w najbliższych tygodniach po odbyciu dyskusji zainteresowanych podmiotów.

Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności poinformował ministrów rolnictwa, że ​​od wrześniowej konferencji ministerialnej podjęto szereg działań.

„Zgodnie z wnioskami konferencji ministerialnej, Komisja Europejska tworzy System Szybkiego Ostrzegania o Żywności i Paszy a także System Zarządzania i Współpracy,.

„Utworzono już dla obu systemów indywidualny punkt kontaktowy w państwach członkowskich. Wkrótce odpowiednia ustawa wykonawcza obejmie integrację dwóch systemów informatycznych; pierwsza wersja tego systemu została niedawno zaprezentowana państwom członkowskim i uzyskała pozytywne oceny „.

Pan Andriukaitis dodał, że dyskutowane jest także nowe rozporządzenie dotyczące monitorowania substancji, które prawdopodobnie zostanie przyjęte w 2020 r.

„Spowoduje to, że państwa członkowskie uzyskają większą elastyczność w możliwości wczesnego wykrywania nielegalnych substancji i niedopuszczalnych pozostałości, a w razie potrzeby, także dostosowania własnych programów kontroli. Rozporządzenie to także zagwarantuje, że takie naruszenia będą rozwiązywane według jednolitej, spójnej procedury”.

Także misje informacyjne i szkolenia organów państw członkowskich, odgrywają istotną rolę dla zapewnienia rozwiązywania wszelkich naruszeń według spójnych procedur.

„To pomoże w poprawie gotowości i zarządzaniu, a także wzmocnieniu zdolności wykrywania i zgłaszania epidemii wywoływanych żywnością lub skażeniami.

Dodał on, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane wyniki misji dotyczących sytuacji po skandalu Fipronil, przeprowadzonych w czterech państw członkowskich. Potwierdzają one, że działania uzgodnione podczas konferencji ministerialnej właściwie uwzględniają zidentyfikowane wyzwania.

Francja przedstawiła memorandum w tej sprawie proponującym nowe działania mające na celu „dalsze wzmocnienie wymiany handlowej między państwami członkowskimi UE, zdolności reagowania i identyfikowalności”. Francuzi zaproponowali stworzenie europejskiego systemu dochodzeniowo-kontrolnego, dla skuteczniejszego zwalczania oszustw  występujących w następstwie afery fipronilowej.

Tony McDougal, niezależny dziennikarz 21-12-2018, Poultry World

 Tłumaczenie PZZHiPD

 FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Zespoły – przewidziane przez MRiRW

zaproszenie do zespołów- ( stabilizacji rynków rolnych) -KLIKNIJ

——————————————————————————————————————————
 Korespondencja e’mailowa pomiędzy PZZHiPD , a MRiRW na zaistniałą sytuację:
 27 lut 2019 11:55
Od:  Ja (pzzhipd@wp.pl)
Do:    Izabela.Wroblewska Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl
Temat:
Odp: Zaproszenie do zespołów Porozumienia Rolniczego
Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie do współpracy w Zespołach.
Ze zdumieniem stwierdzam na podstawie wykazu, że nie ma zaplanowanego zespołu d/s stabilizacji rynku drobiarskiego.
Rynek ten , szczególnie produkcja żywca drobiowego wymaga zdecydowanych działań stabilizujących.
Nasza organizacja od wielu lat stara się o taką stabilizację, albowiem jej brak i ciągłe wahania cen na żywiec drobiowy pozbawia przewidywalnych dochodów rolników – producentów, a to prowadzi do utraty płynności. Mniejsze i średnie fermy mogą prowadzić pożądaną obecnie produkcję proekologiczną , która wymaga większych nakładów. Bez systemowych mechanizmów ochronnych, stabilizacyjnych nie ma perspektyw dla tej grupy producentów. Przy masowym napływie mięsa z przemysłu i jeszcze z zagranicy z nadzwyczajnymi preferencjami polska wytwórczość rolnicza rodzinnych gospodarstw drobiarskich skazywana jest na zagładę !!!
Proszę o wpisanie drobiarstwa jako jeden z zespołów roboczych.
Z poważaniem
                     Andrzej Danielak
                     Prezes PZZHiPD

Dnia 26 lutego 2019 12:57 Izabela.Wroblewska@minrol.gov.pl napisał(a):

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz załącznikiem do wypełnienia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrotne przesłanie wypełnionej tabeli.

zaproszenie do zespołów

 

Z poważaniem

 

Izabela Wróblewska

 

Specjalista

Wydział Dialogu Społecznego i Współpracy z Samorządem

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

Specialist

Unit for Social Dialogue and Cooperation with Self-government

Department of Social Matters and Agricultural Education

Ministry of Agriculture and Rural Development

00-930 Warsaw,  Wspólna Street No. 30, Poland

phone: +48 22 623 10 53;  fax: 22 623 22 99

 

www.minrol.gov.pl


POROZUMIENIE ROLNICZE

20 lutego br. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie  odbyło się spotkanie inauguracyjne pod Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy, który w swojej wypowiedzi poruszył między innymi następujące kwestie :

  1. Podziękował za formułę spotkania,
  2. Podkreślił rolę dialogu, spokojnej rozmowy i wymiany argumentów,
  3. Wspólne, wszystkich środowisk dążenie do poprawy sytuacji polskiego rolnika, rolnictwa, wsi,
  4. Wyraził prawdziwą wolę naprawy sytuacji,
  5. Należy rozmawiać i poszukiwać wspólnych rozwiązań problemów.

Kolejno wypowiadali się:

Witold Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność

Marian Sikora – Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Lucjan Cichosz – Przewodniczący Związku Zawodowego Ojczyzna

Lech Kuropatwiński – Przewodniczący Związku Zawodowego Samoobrona

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił , że zaproszenie przyjęło 168 organizacji i przedstawił założenia programu Porozumienia Rolniczego , które zostało poprzedzone analizą historycznego, od 1989 roku , stanu naszego rolnictwa.

- rolnicy zostali zapchnięci do roli producenta żywności

- rola rolników żyjących przecież  na wsi nie ogranicza się wyłącznie do produkcji pierwotnej, lecz do pełnienia szeregu  innych bardzo ważnych funkcji

- rolnicy są zależni od klimatu, przyrody, czasem niedostatku wody, przy wykonywaniu swojej podstawowej roli, jako producentów żywności

- w Polsce po 1989 roku została żle przeprowadzona prywatyzacja przetwórstwa rolno – spożywczego, brakuje właściwej, uczciwej współpracy z rolnikami

-rolnicy z zachodniej Europy są lepiej zorganizowani

- musi nastąpić proces gospodarczego organizowania się naszych rolników

- czas utrzymania się rolników wyłącznie z surowców  minął

- należy postawić na żywność wysokiej , najwyższej jakości

- przyszłość to głębokie przetwórstwo, nowe technologie

- sprzedaż samych surowców, doprowadzi do biedy

- świat rolniczy musi być zintegrowany, pojedyncze gospodarstwa indywidualne nie dadzą rady zjawiskom rynkowym

- świat rolniczy musi wziąć na siebie informowanie całego społeczeństwa, że koniecznym jest wspieranie własnego rolnictwa, koniecznym jest zrozumienie potrzeb rolników i rolnictwa

- ogromne , publiczne pieniądze wpompowane w przemysł przetwórczy muszą zobowiązywać tych , których modernizację wsparto, do obowiązków wobec Polski

- najwyższa jakość żywności jest jedyną drogą dla polskiego rolnictwa

Pytanie: jak przekonać społeczeństwo do naszych racji, żeby kupowało polską żywność, by społeczeństwo zgadzało się na wspieranie rolnictwa?

Po wystąpieniach oficjalnych rozwinęła się wielka dyskusja dotycząca bolączek wszystkich branż rolniczych. Ze strony drobiarstwa jako jedyny propozycję nie tylko dla naszej branży przedstawił prezes PZZHiPD , postulując o stabilizację branż rolniczych i przewidywalność cenową dla rolników poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania systemowego pod nazwą :

,,BRANŻOWE ZARZĄDZANIE PODAŻĄ ‘’   tj.

-  podstawą stabilizacji musi być wczesna wiedza o ilościach produkcji pierwotnej , wiedzę na początku procesu produkcyjnego i to w skali całej branży i w skali kraju

- przewidywalność cenowa musi być budowana przed rozpoczęciem produkcji

- solidarna współodpowiedzialność , ryzyko rozłożone na wszystkie ogniwa

- uświadomienie wszystkim uczestnikom rynku i ogniw produkcji o potrzebie porozumienia i szacunku dla każdego z uczestników , na przykładzie ogromu ponoszonych, niepotrzebnych strat przede wszystkim przez rolników, producentów produkcji pierwotnej

I tak : w polskiej branży żywca drobiowego 1 grosz/kg zaniżonej ceny to bezpowrotna utrata ponad 40 mln złotych w skali kraju w skali jednego roku.

- 10 groszy/kg stale zaniżonej ceny to bezpowrotna utrata 400 mln złotych/ rok – środków, które powinny znaleźć się  w gospodarstwach rolników prowadzących chów drobiu.

Pytanie retoryczne : jak często w ciągu jednego tylko roku takie zdarzenia mają miejsce?

A przecież takie zjawiska dzieją się od lat i ciągle nabierają coraz bezwzględniejszą formę !

Zakładając, że 50% produkcji wysyłane jest poza Polskę, to około 150 – 200 mln złotych należnych rolnikom wypływa z Polski. Poszkodowani są rolnicy ,ale bezpowrotna strata to strata polskiej gospodarki ! I tutaj tak rozumując ,sprawa staje się sprawą interesu państwa polskiego !

Ustawiczne kryzysy cenowe generują o wiele wyższe ubytki dochodów ,niż przedstawione powyżej, co prowadzi do szybkiej likwidacji dobrych gospodarstw rodzinnych.

Jeżeli weżmiemy pod uwagę wszystkie branże rolnicze to ubytek należnych dochodów rolników w skali kraju w skali roku to są miliardy złotych, które gdzieś wypłynęły.

Jak często jest tak , że rolnicy sprzedają nie tylko z utratą należnego zysku za dobrze wykonaną pracę, za wyprodukowanie dobrej jakości żywności. Jakże często jest tak, że zmuszani są do sprzedaży poniżej kosztów wytwarzania . Jakże często  jest tak , że zmuszani są do produkowania na granicy ponoszonych kosztów.

A to wszystko dlatego, że brak jest porozumienia i zrozumienia dla wysiłku polskich rolników!

Ten stan nie jest tylko problemem rolników, tracą kolejne gospodarstwa, traci polska gospodarka. Ten stan jest problemem Polski, bo to nasz kraj traci materialne efekty dobrze wykonanej , ciężkiej , rzetelnej pracy polskich rolników.

Gdy ktoś ciągle traci ,to ktoś inny zyskuje!  Dlaczego gra rynkowa opiera się przede wszystkim na ryzyku rolnika ?

Zacznijmy rozmawiać o podziale wartości dodanej z wytworzonych produktów. Nie ma potrzeby  przedłużać takiego trybu postępowania z rolnikami, bowiem można przy pomocy rozwiązań systemowych zmienić niekorzystny stan rzeczy, w którym wszyscy uczestnicy będą osiągać należne dochody, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Praca w zespołach problemowych mam nadzieję, pozwoli na porozumienie, wypracowanie rozwiązań zapewniających trwałe zmiany w nierozwiązywalnych jak dotąd problemów.

Opracował Andrzej Danielak

Informacje z prac PZZHiPD

W dniu 19 lutego br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującym tematem porządku dziennego obrad:

,, Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych , z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektowność wydatkowanych pieniędzy”.

W debacie dwukrotnie zabrał głos przedstawiciel PZZHiPD z następującym stanowiskiem :

1.Od momentu rozpoczęcia działalności Funduszu Drobiowego spożycie mięsa drobiowego w Polsce wzrosło o ponad 25% i ten wzrost postępuje i zbliża się do 30%.

(Czy może być przypadkiem to , że w 2009 roku spożycie jaj w Polsce  wynosiło ponad 200 sztuk na osobę w ciągu roku, a obecnie bez narzędzia wsparcia promocyjnego wynosi nieco ponad 160 sztuk ? W momencie tworzenia ustawy o funduszach promocji, branża jajczarska zgłosiła zdecydowany sprzeciw uczestnictwa w systemie)

2.Obecnie ok. 50% produkcji mięsa drobiowego musi być lokowane na rynkach poza Polską.

3.Bez instrumentu promocyjnego, jedynie pojedyncze i największe firmy przetwórstwa drobiu są w stanie istnieć trwale na rynkach zewnętrznych

4.Fundusze promocji są jak dotąd jedynym instrumentem integrującym rolnicze środowiska branżowe.

5.Branże należy oceniać w aspekcie szerokiego oddziaływania podjętych i zrealizowanych zadań funduszy.

6.Dzięki lokowaniu mięsa na zewnętrznych rynkach, mniejsze zakłady przetwórcze mają możliwość zbytu na rynku wewnętrznym, a rolnicy mają możliwość sprzedaży.

7.Należy zastanowić się , czy nie należy rozszerzyć  zakresu zadań funduszy lub stworzyć dodatkowe instrumenty branżowych systemów integracyjnych, by za powodzenie wszystkich uczestników łańcucha produkcji odpowiadały zintegrowane  w odpowiednim systemie same branże.

W poruszonym wątku debaty dowiedzieliśmy się, że w Sejmie znajduje się projekt by wszystkie Fundusze połączyć w jeden wspólny – przedstawiciel PZZHiPD zaapelował do Komisji Rolnictwa by nie iść tą drogą, bo to może doprowadzić do zniszczenia dotychczasowych osiągnięć funduszy promocji art. rolno-spożywczych.

Ważny do odnotowania głos w dyskusji wypowiedział Pan Piotr Zieman ze Stowarzyszenia Rzeżników i Wędliniarzy. Pan Piotr w bardzo emocjonalnym tonie wyraził przestrogę , żeby nikt nie ważył się na zniszczenie polskiego instrumentu promocji, który jako pierwszy i jedyny otworzył szeroko drzwi rynków światowych na polską żywność, a znaczące 80% wsparcie kosztów z Unii Europejskiej znacząco  zwiększa te możliwości.

Opracował uczestnik debaty Andrzej Danielak

PROGNOZA RABOBANKU

Prognoza wskazuje trudności ale i odbudowę sektora drobiu

Trwające spory odnośnie handlu światowego z eksporterami konkurującymi o zmniejszenie wolumenu prawdopodobnie doprowadzą do pojawienia się trudności w światowym sektorze drobiarskim w pierwszej połowie 2019 roku.

Ostatni kwartalny przegląd, przeprowadzony przez holenderski Rabobank wskazuje, że napięcia między USA a Chinami, zmieniające się standardy handlowe w Arabii Saudyjskiej i usunięcie z listy zatwierdzonej przez UE kilku brazylijskich eksporterów oznacza, że przez jakiś czas ​​handel pozostanie konkurencyjny i niestabilny.

Obecne epidemie grypy ptaków i inne choroby, takie jak choroba Newcastle, powiększają wyzwania dla sektora, mające wpływ na światowy handel i ceny.

W swoim opracowaniu Rabobank stwierdza, że ważne jest aby utrzymywać rynek zrównoważony: „W tak bardzo zmiennych warunkach kluczowe jest ograniczanie dostaw, zapewniajace utrzymywanie równowagi rynków, a regiony zaangażowane w wymianę handlową, takie jak USA, UE i Tajlandia, powinny postępować zgodnie z udanymi działaniami podjętymi w Brazylii, Południowej Afryce i Rosji. ”

Rabobank jest jednak optymistą, odnośnie odbudowy sektora i poprawy sytuacji w drugiej połowie 2019 roku.

Raport jest jednak mniej optymistyczny niż niedawne prognozy Ministerstwa Rolnictwa USA dotyczące światowego handlu drobiem. Przewiduje bowiem 2% wzrost światowej produkcji w 2019 r. i osiągnięcie rekordowego wolumenu produkcji w wymiarze 97,8 mln ton.

Raport okresowy Ministerstwa Rolnictwa USA, który został opublikowany pod koniec października, stwierdził, że istnieją pozytywne warunki dla światowej produkcji drobiu, powołując się na utrzymujące się niskie ceny paszy, brak poważnych epidemii ptasiej grypy w regionach o najwyższej produkcji drobiu i stale rosnący popyt na mięso drobiowe.

Oczekuje się, że światowy handel w 2019 r. osiągnie 11,6 mln ton, a Brazylia – pomimo ostatnich trudności – ze swoim wolumenem wynoszącym około 3,7 mln ton, pozostanie liderem światowego eksportu drobiu.

Badanie Ministerstwa Rolnictwa USA przewiduje, że Unia Europejska – trzeci co do wielkości producent i eksporter na świecie – zwiększy produkcję o 1% w 2019 roku, a eksport może powiększyć nawet o 5%.

Tony McDougal, niezależny dziennikarz  19-12-2018 Poultry World

Tłumaczenie PZZHiPD

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Informacja

Nasze interwencje w Copa-Cogeca i Komisji Europejskiej w sprawie obchodzenia unijnego prawa celnego przez ukraińskich dostawców mięsa drobiowego na rynek Unii Europejskiej dają pierwsze konkretne rezultaty.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej rozpoczną niebawem inspekcję ukraińskiego nadzoru nad produkcją drobiu.

Niewątpliwie nie bez znaczenia było nagłaśnianie tego problemu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej ,w których ten proceder obchodzenia prawa zaburza rynek mięsa drobiowego.

Unia udzieliła Ukrainie możliwość wymiany gospodarczej w ramach pomocy w trudnej sytuacji tego państwa.

Wobec powyższego zachodzą pytania:

Czy ta wymiana nie jest zbyt jednostronna i zbyt daleko idąca , wobec nie stosowania prawa wprost , a także czy jest zachowana równowaga w wymianie?!

Andrzej Danielak

,,Promocja mięsa drobiowego na CTR w Nadarzynie 2019”.

DSC00803W dniach 01-03 lutego br. odbyła się trzecia edycja Centralnych Targów Rolniczych (CTR 2019) w centrum handlowym  PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.

Targi rozpoczęły się uroczystą inauguracją, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, a powitał ich Tomasz Szypuła – Prezes Warsaw Ptak Expo.

Tegorocznym hasłem wydarzenia było ,, Gospodarstwo na miarę przyszłości’’, a udział w nim wzięli m.in. wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i Jerzy Plewa.

Wręczono statuetki Złotego Żurawia za wyróżniające się produkty na targach.

Przygotowano mnóstwo atrakcji dla gości CTR , a rolnicy mogli obejrzeć oraz zakupić najnowocześniejsze maszyny rolnicze. Rolnicy mogli też skorzystać z porad udzielanych przez fachowców z ODR.

Odbyły się też panele tematyczne, a w pierwszym dniu targów tj. 1 lutego br. zainteresowani produkcją drobiarską mogli uczestniczyć w panelu ,, Nowoczesne technologie w produkcji drobiarskiej’’. Panel prowadził broker innowacji z ODR Brwinów Pan Ireneusz Drozdowski , a prelegentem była Pani dr. hab. Monika Michalczuk z SGGW. W panelu uczestniczyli przedstawiciele branży drobiarskiej oraz śląskiego ODR-u. Wyświetlono też bardzo interesujący film pokazujący najnowszą technologię w produkcji piskląt tzn. jak wygląda  nowoczesny sposób wylęgu piskląt.

Odwiedzający targi kosztowali wspaniałych produktów wytworzonych przez Polskich rolników. Duża ilość gości tj. kilka tysięcy  odwiedziła tegoroczne targi i  byli to mieszkańcy nie tylko Warszawy ale  różnych części kraju,  w tym duża ilość młodzieży szkolnej.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z produktami regionalnymi  i tradycyjnymi.

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zorganizował kampanię promującą spożywanie mięsa drobiowego. W ciągu trzech dni trwania targów wydano kilka tysięcy porcji degustacyjnych z różnych gatunków drobiu. Potrawy były bardzo smaczne, o różnych nietypowych zestawieniach i smakach , a zainteresowani otrzymywali ciekawe przepisy kulinarne na potrawy z drobiu. Na nasze stoisko przybywały często osoby zainteresowane produkcją drobiarską i chęcią pozyskania głębszych informacji na temat tej branży rolniczej. Potrawy z drobiu  kosztowali też celebryci , którzy odwiedzali nasze stoisko oraz spora ilość młodzieży i rodzin z dziećmi.

Uważamy, że ,, Promocja mięsa drobiowego na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie 2019’’ była bardzo udana i spełniła oczekiwane zadanie.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

DSC00816DSC00819DSC00846DSC00847DSC00852DSC00853DSC00900DSC00949DSC00821

Pamiętajmy!

ZMARŁ JAN OLSZEWSKI-  WYBITNY POLITYK ,  PREMIER , PRAWNIK,  PATRIOTA.

BYŁ  OBROŃCĄ POLSKIEGO  ROLNICTWA , A HODOWCY I PRODUCENCI  DROBIU ŻYWEGO  ZAWDZIĘCZAJĄ  MU WIELKĄ POMOC W OBRONIE  POLSKIEGO RYNKU DROBIU.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Centralne Targi Rolnicze 2019

PROMOCJA MIĘSA DROBIOWEGO

https://youtu.be/zM0_sXOZURg – kliknij na film

Informacja z działań PZZHiPD

Na Zaproszenie  Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Piotra Walkowskiego, w ramach stałej współpracy z samorządem rolniczym , Prezes PZZHiPD Andrzej Danielak uczestniczył w dniu 25 stycznia br. w uroczystościach obchodów związanych z 100 rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego Wielkopolski.

Uroczystość miała miejsce w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

W trakcie uroczystości Wice Marszałek Woj. Wielkopolskiego wraz z Prezesem WIR wręczyli szereg odznaczeń dla najstarszych delegatów WIR oraz licznym zasłużonym samorządowcom i działaczom WIR,   w tym drobiarzom związanym również z Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu  tj. Romanowi Kupijajowi , Romanowi Rzeszowskiemu i Wiesławowi Wojtczakowi.

Trochę historii- Wielkopolska Izba Rolnicza powstała 25 lutego 1920 roku , co czyni ją najstarszą Izbą Rolniczą na Ziemiach Odrodzonego Państwa Polskiego.

Informację sporządził Andrzej Danielak.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa