POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zaloguj się

Szukaj:

Kategorie:

Posiedzenia w Brukseli – informacja dot. Ukrainy.

Informacja z posiedzenia grupy roboczej ,, Jaj i drób’’ w Copa- Cogeca  oraz grupy dialogu obywatelskiego  do spraw produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób’’ w Komisji Europejskiej – sprawa importu z Ukrainy.

W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,, jaja i drób’’ w Copa – Cogeca , w którym wzięłam udział jak przedstawicielka PZZHiPD. Podczas posiedzenia  dokonałam prezentacji dotyczącej importu mięsa z Ukrainy. Przedstawię pokrótce jej treść:

W ramach wsparcia i solidarności z Ukrainą Unia Europejska wprowadziła bezcłowe kontyngenty dla tego kraju. Jedyną firmą , która uzyskała zezwolenie na eksport drobiu z Ukrainy do UE został Myroniwskij Chliboprodukt (MHP), należący do multimilionera Jurija Kosiuka (doradcy i partnera biznesowego Petra Poroszenki). Ta firma to według informacji prasowych największy producent drobiu na Ukrainie ,należy do niej około 60 %  tamtejszego rynku. Rozwój tej firmy był możliwy dzięki kredytowi udzielonemu przez  Europejski Bank Inwestycyjny w wysokości około 500 mln euro. Firma ta posiada moce produkcyjne, które wynoszą 1/6 całkowitej produkcji polskiej. Aby móc eksportować na rynki UE firma kupuje zakłady drobiarskie np. w Słowacji czy Holandii.

- Próbowała też kupić upadający zakład we Francji ale z informacji pozyskanych od przedstawiciela Francji dowiedziałam się , że trzy firmy drobiarskie, w których mają udział francuscy producenci drobiu, stworzyły konsorcjum i wykupiły ten upadający zakład i w ten sposób zabezpieczyli swoje interesy. Producenci drobiu są uwzględnieni w łańcuchu podziału zysku. -

W czasie swojej prezentacji opowiedziałam jak wprowadzany jest filet z kością do zakładów na terenie UE, w tym do Polski, a następnie odcinana jest kość i sprzedawany już jako filet unijny. Dochodzi tu do manipulacji stawką celną nr  0207 13 70 -   ,, pozostałe’’ , na które  obowiązuje O (zerowa) stawka celna. Nadmieniłam , iż konsument UE nie ma świadomości pochodzenia tego mięsa i tym samym jest oszukiwany.

Informuję , że około miesiąca wcześniej (listopad br.) wystosowałam pismo do przewodniczącego grupy raboczej ,, Jaja i drób’’ oraz Sakretariatu Copa- Cogeca , w sprawie nieuczciwego naszym zdaniem  importu mięsa drobiu z Ukrainy. Dokumenty te zostały przekazane do Komisji Europejskiej i na wczorajszym tj.14 grudnia posiedzeniu grupy dialogu społecznego ds. produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób ‘’w Komisji Europejskiej temat ten został ujęty w porządku obrad, a ja ponownie przedstawiłam problem, na co przedstawiciele KE udzielili odpowiedzi.

Ogólnie odpowiedź dot. importu fileta z Ukrainy  brzmiała tak -cytuję :

,, Nie można oskarżyć poprzednich kolegów, którzy odeszli ”-  odpowiedzialnych za stawki celne.

Obecnie chcą  zamknąć tę lukę celną i chcą zrobić to jak najprędzej. Jeżeli to zrobią to trzeba dać coś w zamian. Mandat negocjacyjny przyjęto i do końca roku ma być sprawa zakończona. W okresie referencyjnym linia będzie zamknięta (dotyczy O stawki celnej ,, pozostałe’’) , a każda partia mięsa poza kontyngentem będzie oclona (100 euro).

Związane są z tym inne interesy , aspekty geopolityczne oraz obecnie otwarcie na zboża.

Nadmieniam , że Ukraina kupuje z UE duże ilości mięsa taniego  tzw . MDOM-u i jak twierdzą przedstawiciele  KE jest to też argument Ukrainy za jej dopuszczeniem do handlu z UE.

Wspólnie z przedstawicielami innych krajów wnioskowaliśmy do KE o konieczność wprowadzenia ustaw nakazujących znakowanie produktu przetworzonego. Coraz większa część Europejczyków korzysta z żywienia w restauracjach , barach i różnego rodzaju placówkach żywienia i nie ma tam możliwości sprawdzenia skąd pochodzi produkt użyty do przygotowania żywności.

Problemów omawianych podczas posiedzeń jest wiele ale  przedstawiam najistotniejszą obecnie ich cześć spośród wielu ważnych tematów.

Opracowała Anna Zubków

Informacja z Parlamentu Europejskiego dot. Ukrainy

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630326/EPRS_ATA(2018)630326_PL.pdf – kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa