POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Kontrola żywności – zmiana rozporządzeń.

Rewolucja w Urzędowej Kontroli Żywności

Od 14 grudnia 2019 r.będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Przestaje obowiązywać 882/2004 i 854/2004

Rozporządzenie uchyla rozporządzenia kształtujące obecnie unijny model urzędowych kontroli żywności (w tym rozporządzenia nr 882/2004 i nr 854/2004, dyrektywy 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/ 496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE i decyzję 92/438/EWG).

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa