POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

POROZUMIENIE ROLNICZE

20 lutego br. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie  odbyło się spotkanie inauguracyjne pod Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy, który w swojej wypowiedzi poruszył między innymi następujące kwestie :

  1. Podziękował za formułę spotkania,
  2. Podkreślił rolę dialogu, spokojnej rozmowy i wymiany argumentów,
  3. Wspólne, wszystkich środowisk dążenie do poprawy sytuacji polskiego rolnika, rolnictwa, wsi,
  4. Wyraził prawdziwą wolę naprawy sytuacji,
  5. Należy rozmawiać i poszukiwać wspólnych rozwiązań problemów.

Kolejno wypowiadali się:

Witold Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność

Marian Sikora – Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Lucjan Cichosz – Przewodniczący Związku Zawodowego Ojczyzna

Lech Kuropatwiński – Przewodniczący Związku Zawodowego Samoobrona

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił , że zaproszenie przyjęło 168 organizacji i przedstawił założenia programu Porozumienia Rolniczego , które zostało poprzedzone analizą historycznego, od 1989 roku , stanu naszego rolnictwa.

- rolnicy zostali zapchnięci do roli producenta żywności

- rola rolników żyjących przecież  na wsi nie ogranicza się wyłącznie do produkcji pierwotnej, lecz do pełnienia szeregu  innych bardzo ważnych funkcji

- rolnicy są zależni od klimatu, przyrody, czasem niedostatku wody, przy wykonywaniu swojej podstawowej roli, jako producentów żywności

- w Polsce po 1989 roku została żle przeprowadzona prywatyzacja przetwórstwa rolno – spożywczego, brakuje właściwej, uczciwej współpracy z rolnikami

-rolnicy z zachodniej Europy są lepiej zorganizowani

- musi nastąpić proces gospodarczego organizowania się naszych rolników

- czas utrzymania się rolników wyłącznie z surowców  minął

- należy postawić na żywność wysokiej , najwyższej jakości

- przyszłość to głębokie przetwórstwo, nowe technologie

- sprzedaż samych surowców, doprowadzi do biedy

- świat rolniczy musi być zintegrowany, pojedyncze gospodarstwa indywidualne nie dadzą rady zjawiskom rynkowym

- świat rolniczy musi wziąć na siebie informowanie całego społeczeństwa, że koniecznym jest wspieranie własnego rolnictwa, koniecznym jest zrozumienie potrzeb rolników i rolnictwa

- ogromne , publiczne pieniądze wpompowane w przemysł przetwórczy muszą zobowiązywać tych , których modernizację wsparto, do obowiązków wobec Polski

- najwyższa jakość żywności jest jedyną drogą dla polskiego rolnictwa

Pytanie: jak przekonać społeczeństwo do naszych racji, żeby kupowało polską żywność, by społeczeństwo zgadzało się na wspieranie rolnictwa?

Po wystąpieniach oficjalnych rozwinęła się wielka dyskusja dotycząca bolączek wszystkich branż rolniczych. Ze strony drobiarstwa jako jedyny propozycję nie tylko dla naszej branży przedstawił prezes PZZHiPD , postulując o stabilizację branż rolniczych i przewidywalność cenową dla rolników poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania systemowego pod nazwą :

,,BRANŻOWE ZARZĄDZANIE PODAŻĄ ‘’   tj.

-  podstawą stabilizacji musi być wczesna wiedza o ilościach produkcji pierwotnej , wiedzę na początku procesu produkcyjnego i to w skali całej branży i w skali kraju

- przewidywalność cenowa musi być budowana przed rozpoczęciem produkcji

- solidarna współodpowiedzialność , ryzyko rozłożone na wszystkie ogniwa

- uświadomienie wszystkim uczestnikom rynku i ogniw produkcji o potrzebie porozumienia i szacunku dla każdego z uczestników , na przykładzie ogromu ponoszonych, niepotrzebnych strat przede wszystkim przez rolników, producentów produkcji pierwotnej

I tak : w polskiej branży żywca drobiowego 1 grosz/kg zaniżonej ceny to bezpowrotna utrata ponad 40 mln złotych w skali kraju w skali jednego roku.

- 10 groszy/kg stale zaniżonej ceny to bezpowrotna utrata 400 mln złotych/ rok – środków, które powinny znaleźć się  w gospodarstwach rolników prowadzących chów drobiu.

Pytanie retoryczne : jak często w ciągu jednego tylko roku takie zdarzenia mają miejsce?

A przecież takie zjawiska dzieją się od lat i ciągle nabierają coraz bezwzględniejszą formę !

Zakładając, że 50% produkcji wysyłane jest poza Polskę, to około 150 – 200 mln złotych należnych rolnikom wypływa z Polski. Poszkodowani są rolnicy ,ale bezpowrotna strata to strata polskiej gospodarki ! I tutaj tak rozumując ,sprawa staje się sprawą interesu państwa polskiego !

Ustawiczne kryzysy cenowe generują o wiele wyższe ubytki dochodów ,niż przedstawione powyżej, co prowadzi do szybkiej likwidacji dobrych gospodarstw rodzinnych.

Jeżeli weżmiemy pod uwagę wszystkie branże rolnicze to ubytek należnych dochodów rolników w skali kraju w skali roku to są miliardy złotych, które gdzieś wypłynęły.

Jak często jest tak , że rolnicy sprzedają nie tylko z utratą należnego zysku za dobrze wykonaną pracę, za wyprodukowanie dobrej jakości żywności. Jakże często jest tak, że zmuszani są do sprzedaży poniżej kosztów wytwarzania . Jakże często  jest tak , że zmuszani są do produkowania na granicy ponoszonych kosztów.

A to wszystko dlatego, że brak jest porozumienia i zrozumienia dla wysiłku polskich rolników!

Ten stan nie jest tylko problemem rolników, tracą kolejne gospodarstwa, traci polska gospodarka. Ten stan jest problemem Polski, bo to nasz kraj traci materialne efekty dobrze wykonanej , ciężkiej , rzetelnej pracy polskich rolników.

Gdy ktoś ciągle traci ,to ktoś inny zyskuje!  Dlaczego gra rynkowa opiera się przede wszystkim na ryzyku rolnika ?

Zacznijmy rozmawiać o podziale wartości dodanej z wytworzonych produktów. Nie ma potrzeby  przedłużać takiego trybu postępowania z rolnikami, bowiem można przy pomocy rozwiązań systemowych zmienić niekorzystny stan rzeczy, w którym wszyscy uczestnicy będą osiągać należne dochody, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Praca w zespołach problemowych mam nadzieję, pozwoli na porozumienie, wypracowanie rozwiązań zapewniających trwałe zmiany w nierozwiązywalnych jak dotąd problemów.

Opracował Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa