POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Komunikat

Przypominamy o ustaleniach zawartych w dniu 19 grudnia br. podczas spotkania producentów drobiu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim i oczekujemy petycji oraz propozycji do postulatów jakie przedstawimy Panu Ministrowi na następnym spotkaniu. Propozycje prosimy … [ Czytaj więcej ... ]

KOMUNIKAT 2

Jako przewodniczący ogólnopolskiej organizacji reprezentującej interesy rodzinnych gospodarstw drobiarskich poświęciłem wiele lat pracy na to, by PZZHiPD miał swoje profesjonalne przedstawicielstwo w COPA COGECA i uznanego eksperta w Komisji Europejskiej. Tylko i wyłącznie w demokratycznych … [ Czytaj więcej ... ]

KOMUNIKAT

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją na rynku żywca drobiowego, na wniosek Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zgodził się w trybie nadzwyczajnym  na spotkanie z przedstawicielami producentów drobiu w dniu … [ Czytaj więcej ... ]

Posiedzenia w Brukseli – informacja dot. Ukrainy.

Informacja z posiedzenia grupy roboczej ,, Jaj i drób’’ w Copa- Cogeca  oraz grupy dialogu obywatelskiego  do spraw produkcji zwierzęcej ,, Jaja i drób’’ w Komisji Europejskiej - sprawa importu z Ukrainy. W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ,, jaja i drób’’ … [ Czytaj więcej ... ]

MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM

POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU ,, WPADŁ NA DZIEŃ DO TOMASZOWA'' na KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ .. MIKOŁAJKI Z DROBIOWYM SMAKIEM '' - czytaj zakładka PROMOCJA DROBIU       … [ Czytaj więcej ... ]

PZZHiPD Informacje

Historia PZZHiPD w skrócie.

Polskie Związki Hodowców Drobiu funkcjonują od 1957 roku.

Wraz ze wzrostem produkcji drobiarskiej w Polsce hodowcy odczuwali potrzebę zorganizowania się w celu pozyskiwania informacji, wymiany doświadczeń i większego oddziaływania na punkty (zakłady) skupowe oraz na instytucje państwowe.

Dnia 8 stycznia 1957 roku odbył się pierwszy zjazd powoławczo – organizacyjny Związku Hodowców Drobiu. W tym samym roku 28 czerwca zorganizowano pierwszy zjazd delegatów nowo powstałej organizacji. Związek zrzeszał hodowców z całego kraju produkujących drób i jaja.

Na początku były to hodowle przyzagrodowe , a od 1968 roku następowała intensyfikacja produkcji tzn. chów fermowy. Powołane Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Hodowli i Wylęgu Drobiu koordynowały na zasadach kontraktacji produkcję jaj wylęgowych wszystkich kierunków drobiu. Wraz z rozwojem produkcji i powstaniem Zakładów Jajczarskich, a póżniej Jajczarsko- Drobiarskich oraz Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko – Drobiarskiego ,, Poldrob’’, związek hodowców zyskiwał coraz większe znaczenie, gdyż wszyscy hodowcy obligatoryjnie byli jego członkami , potrącano składki od produkcji i przekazywano na rzecz związku. Dzięki temu związek posiadał znaczny majątek inwestycyjny (budynki, samochody) i wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktażową.

Od 1981 roku zaczął funkcjonowaćjakoPolski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, a w województwach Wojewódzkie Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu. Po restrykcjach stanu wojennego i związanym z tym embargiem na zboża, soję i pasze z USA, a także zrywanych z powodu braku pasz umowach kontraktacyjnych przez ,, Poldrob’’, związek przekonał ówczesne (komunistyczne) władze do zgody na stworzenie konkurencyjnego do monopolistycznego ,, Poldrobu’’ – związkowego przedsiębiorstwa ( Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej ,, Drobiarz’’). Było to sprawnie działające, szybko rozrastające się przedsiębiorstwo, które uzupełniło w lukę rynkową w części opuszczonej przez ,, Poldrob ’’ i potrafiło wykorzystać polskie surowce do produkcji pasz, a tym samym utrzymało produkcję na fermach . Działalność gospodarcza ,, Drobiarza” wytworzyła spory majątek. W tym czasie ,,Drobiarz’’ ze swoich zysków utrzymywał między innymi działalność statutową związków. W wyniku restrykcji tzw . reformy Balcerowicza zlikwidowano ,, Drobiarza”, z uwagi na niemożność szybkiego spłacenia kredytów , gdyż banki jednostronnie dokonały zmian trwających umów kredytowych, narzucając drakońskie oprocentowanie i to nie w stosunku rocznym lecz miesięcznym : 80%,70% , póżniej bardzo długo 60% i 40% .

W kolejnych latach oprocentowanie malało , lecz rozpoczęte inwestycje realizowane w części z kredytów stały się niemożliwe do utrzymania. Majątek przeznaczono na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, a jednostka gospodarcza w 1998 roku ostatecznie została wykreślona z rejestru. Drakońska tzw. reforma, jak wszystkie inne reformy , jednych doprowadziły do olbrzymich kłopotów , innym dały niczym nieograniczone możliwości .Wtedy nastąpił tzw. dziki import mięsa drobiowego i jaj zarówno konsumpcyjnych jak i wylęgowych, co spowodowało wielką niestabilność na polskim rynku drobiarskim. Związki z trudem broniły istnienia producentów na rynku, ubiegały się o ograniczenie importu i uszczelnienie granic oraz zaostrzenie kontroli granicznych i przepisów celnych. Rozrastający się wolny rynek spowodował niechęć do organizowania się i płacenia składek . Ciągle istniejący i funkcjonujący PZZHi PD , ze wsparciem niektórych organizacji wojewódzkich i okręgowych w sposób ciągły walczy o :

  • przejrzyste zasady funkcjonowania rynków drobiarskich ,
  • przejrzyste przepisy np. weterynaryjne dostosowane do naszych realiów, sprawiedliwe podatki ( niedopuszczenie do zniszczenia podatkami największych gospodarstw – korzystny wyrok Sądu Najwyższego) ,
  • funkcjonowanie rodzinnych ferm drobiarskich, z importem drobiu i jaj , w tym o jakość jaj wylęgowych bez wad ukrytych, o właściwą jakość pasz, znakowanie produktów,
  • ochronę interesu branży w sytuacjach kryzysowych, np. odszkodowania za tzw. ptasią grypę, ( wywalczono nadzwyczajne środki wsparcia),
  • możliwości ubezpieczeń drobiu ( np. salmonella w drobiu mięsnym), r
  • ekompensaty za złomowanie kurników,
  • o sprawiedliwy podział wartości dodanej z produktów drobiarskich itp

W czasach bardzo złej koniunktury były organizowane przez związek protesty, w których uczestniczyli hodowcy z różnych regionów kraju. W 2007 roku PZZHiPD zorganizował ogólnopolskie Forum Drobiarskie, które poruszało wiele bolących problemów drobiarstwa przedstawione ówczesnym władzom, a niektóre z tych zagadnień są aktualne do dziś. Przedstawiciele Związku uczestniczą w Posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich Rolnictwa, czasem współpracują z Kancelarią Prezydenta. Związek jest stroną opiniującą nowe akty prawne dotyczące drobiarstwa i ogólnie rolnictwa . Jest częstym uczestnikiem konsultacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii np. sprawa GMO, ochrona środowiska , ochrona zwierząt, wymiana klatek, ustawy o chorobach zwalczanych z urzędu i cały szereg innych zagadnień.

Przedstawiciele PZZHiPD są członkami Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, oraz uczestnikami grupy roboczej ,, Jaja i drób’’ w Copa-Cogeca i Komisji Europejskiej. Związek prowadzi szereg kampanii promujących spożycie drobiu i poprawę wizerunku produkcji drobiarskiej oraz działania szkoleniowe. Współpracuje z innymi organizacjami drobiarskimi i rolniczymi. Jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Uczestniczy w Dożynkach Prezydenckich. Współpracuje ze środowiskiem naukowym. Jest organizacją z tradycjami (posiada swój sztandar i logo) i licznymi osiągnięciami.

Prezesami związku od początku jego powstania ((1957r) byli : Jan Król,Stanisław Żakiewicz, Kazimierz Staliński, Paweł Hopko, Józef Stankiewicz, Zdzisław Walkiewicz, Aleksandra Wójcik, Aldona Łoś, Andrzej Danielak. Osiągnięcia były możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy wielu wspaniałych działaczy, którym Związek zawdzięcza swoje istnienie do dziś.

Ostatni, XXI Kongres PZZHiPD odbył się 10.11. 2012 roku , na którym wybrano nowy skład Zarządu Głównego , a prezesem ponownie został Andrzej Danielak.

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa