POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Zarządzanie kryzysem – KE

Komisja Europejska: Zarządzanie kryzysem w obszarze bezpieczeństwa żywności / pasz po wybuchu afery fipronilowej

 Wkrótce zostaną wdrożone plany poprawiające zarządzanie kryzysem dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz. Działanie to wywołał zeszłoroczny kryzys fipronilowy w holenderskim sektorze jaj.

W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała w Brukseli unijnych ministrów rolnictwa o różnych działaniach podjętych na poziomie Unii Europejskiej po aferze fipronilowej.

Komisja przedstawiła też swój projekt decyzji wykonawczej aktualizującej ogólny plan zarządzania kryzysem w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz.

Plan ma na celu wzmocnienie współpracy i komunikacji między Unią Europejską i państwami członkowskimi oraz zapewnienie zharmonizowanego postępowania podczas zdarzeń lub kryzysów dotyczących żywności.

Powiedziano, że plan powinien zostać zatwierdzony w najbliższych tygodniach po odbyciu dyskusji zainteresowanych podmiotów.

Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności poinformował ministrów rolnictwa, że ​​od wrześniowej konferencji ministerialnej podjęto szereg działań.

„Zgodnie z wnioskami konferencji ministerialnej, Komisja Europejska tworzy System Szybkiego Ostrzegania o Żywności i Paszy a także System Zarządzania i Współpracy,.

„Utworzono już dla obu systemów indywidualny punkt kontaktowy w państwach członkowskich. Wkrótce odpowiednia ustawa wykonawcza obejmie integrację dwóch systemów informatycznych; pierwsza wersja tego systemu została niedawno zaprezentowana państwom członkowskim i uzyskała pozytywne oceny „.

Pan Andriukaitis dodał, że dyskutowane jest także nowe rozporządzenie dotyczące monitorowania substancji, które prawdopodobnie zostanie przyjęte w 2020 r.

„Spowoduje to, że państwa członkowskie uzyskają większą elastyczność w możliwości wczesnego wykrywania nielegalnych substancji i niedopuszczalnych pozostałości, a w razie potrzeby, także dostosowania własnych programów kontroli. Rozporządzenie to także zagwarantuje, że takie naruszenia będą rozwiązywane według jednolitej, spójnej procedury”.

Także misje informacyjne i szkolenia organów państw członkowskich, odgrywają istotną rolę dla zapewnienia rozwiązywania wszelkich naruszeń według spójnych procedur.

„To pomoże w poprawie gotowości i zarządzaniu, a także wzmocnieniu zdolności wykrywania i zgłaszania epidemii wywoływanych żywnością lub skażeniami.

Dodał on, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane wyniki misji dotyczących sytuacji po skandalu Fipronil, przeprowadzonych w czterech państw członkowskich. Potwierdzają one, że działania uzgodnione podczas konferencji ministerialnej właściwie uwzględniają zidentyfikowane wyzwania.

Francja przedstawiła memorandum w tej sprawie proponującym nowe działania mające na celu „dalsze wzmocnienie wymiany handlowej między państwami członkowskimi UE, zdolności reagowania i identyfikowalności”. Francuzi zaproponowali stworzenie europejskiego systemu dochodzeniowo-kontrolnego, dla skuteczniejszego zwalczania oszustw  występujących w następstwie afery fipronilowej.

Tony McDougal, niezależny dziennikarz 21-12-2018, Poultry World

 Tłumaczenie PZZHiPD

 FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa